128255

Viktoru Hausmani pieminot
20.03.2023Aiziet var, bet nemam tik tlu,
Lai caur ziediem un puteu vliem
Neskantu atmiu balss.
/Rainis/
 

Mb devies ilggadjs un aktvs Rgas Latvieu biedrbas Goda biedrs, RLB Tetra komisijas vadtjs Viktors Hausmanis (06.12.1931. 18.03.2023.). 

 

Viktors Hausmanis bija literatrzintnieks un tetra ptnieks,  habilittais filoloijas zintu doktors (1972), habilittais filoloijas doktors (1992), Latvijas Zintu akadmijas akadmiis un stenais loceklis (1989). Ilggadjs LU Literatras, folkloras un mkslas institta darbinieks (19572023), no 1992. ldz 1999. gadam institta direktors.  Dzves laik vi pievrss latvieu tetra un dramaturijas attstbas problmm. Via ma darba rezultts lasms neskaitms grmats un publikcijs.  Viktoram Hausmanim svea nebija ar trimdas literatra un tetra vsture. 

 

Zintnieka izptes objekti Rdolfs Blaumanis, Rainis u. c. savulaik bija saistti ar norism Rgas Latvieu biedrb. Viktors Hausmanis RLB apmekltjus regulri iepazstinja ar savu ptjumu rezulttiem, piedaljs prieklasjumu vakaros, sarkojumos. Viktora Hausmaa vadb RLB Tetra komisijas darbba bija  daudzveidga, t pievrss  msdiens un pagtn tapuajm latvieu tetra vrtbm. Vi organizja  atceres paskumus izcilko msu skatuves mkslas personbm - reisoriem, aktieriem, k ar latvieu drmas patiesajiem meistariem - dolfam Alunnam, Rdolfam Blaumanim,  Rainim, Aspazijai, Mrtiam Zvertam u. c. Viktoram Hausmanim  jpateicas ar par iespju izzint dramaturga Mrtia Zverta dairadi. Viktors Hausmanis vairku gadu garum nerimstoi organizja M. Zverta lugu lasjumus, pieaicinot Latvijas spcgko un izteiksmgko aktieru komandu.  

 

Viktors Hausmanis samis Via Pldoa balvu par latvieu trimdas dramaturijas izpti, LZA Raia balvu par latvieu literatras un kultras procesu izpti un izcilu ieguldjumu Raia dairades ptniecb, Latvijas Zintu akadmijas Lielo medau, III iras Atzinbas krustu un citus apbalvojumus. 

 

Rgas Latvieu biedrbas biedri un darbinieki ir pateicgi akadmiim par atsaucbu, nesavtbu, iniciatvu,  organizjot Tetra komisijas darbu, k ar daudzos sarkojumus,   paskumus, kuros atspoguojas msu tautas dramaturijas dzi btba, un izsaka visdziko ldzjtbu Viktora Hausmaa tuviniekiem,  darba koliem un draugiem. 


Atvadans no Viktora Hausmaa notiks sestdien, 25. mart, plkst. 12.00 Rgas Krematorija Lielaj zl. 

      Atpaka