126281

SOMUGRU DIENA UN RUDENS RAAS SVTKI RGAS LATVIEU BIEDRB
15.09.2022


Sestdien, 24. septembr, Rgas Latvieu biedrba aicina  rudengs noskas atzmt urbns bikopbas projekta RLB Jumta bites 2022 raas svtkus, k ar  piedalties Somugru dien

Rudens ir laiks, kad  priecjamies par padarto un dabas veltm, k ar atceramies senus un viu mantojumu dzvesziu, valodu, kultru.  Senatn lielu dau msdienu Latvijas teritorijas apdzvoja lbiei tauta ar bagtu kultru, kas pieder somugru valodu saimei. Rgas Latvieu biedrbas  aktivitts svargi  apzinties lbisko-somugrisko latvietb, k ar atrast kopgo un interesanto atirgaj somugru tautu kultr. 

Skot no plkst. 13.30 Rgas Latvieu biedrbas nama 2. stv bs apskatmi darbi ko iedvesmojusi lbieu kultra starptautisk mkslas plenra Lvzeme gleznas, tlnieka irta Burvja skulptras, k ar RLB Folkloras komisijas materili par Dis kokles izptes projektu. Aktulais somugru tautu kultras ptan un kopan izskans saruns plkst. 14.00 RLB Lgo zl,  piedaloties prstvjiem no somugru tautu valstu vstniecbm (Igaunija, Somija, Ungrija), lektoriem, viesiem no Igaunijas,  sabiedriskajm organizcijm un muzejiem, folkloras kopu un mksliniecisko kolektvu dalbniekiem, kas pta, kopj un populariz somugru tautu kultru, k ar mksliniekiem, kuru iedvesmas avots ir s tautas (interesentiem vlams pietikties pa tlruni  + 371 29528421).

Savukrt no plkst. 16.00 RLB pagalm notiks RLB raas svtku aktivittes!  RLB Folkloras komisijas rados darbncas  aicins sajust dabas materilus  pau  roks, veidojot  siena lelles un gadskrtu maskas. Noskaidrosies ar tas, cik akli pastrdjuas bikopja Mra Buholca biu saimes, kas ovasar liepu ziedanas laik apdzvoja RLB Balts zles balkonu unVrmanes drzu ar ievkt medus degustcijm un raas svara prognou sples uzvartju apbalvoanu noslgsies RLB urbns bikopbas projekta Jumta bites 2022. gada sezona. Raas svtku apmekltji aicinti ne tikai cienties ar medu un rudens nau bufetes gardumiem, bet ar dalties savs gardumu radanas prasms, piedaloties gardks pacepts rudens pltsmaizes konkurs!
 
Ar skangu mziku un rudens daniem RLB raas svtkus Somugru dienas noskas kuplins Rgas lbieu dziesmu ansamblis Lvlist, folkloras draugu kopa Skandienieki,  RLB Folkloras komisijas Rgas Dani  un muzikanti no Igaunijas.

Sevii pau autmosfru sarkojum uzburs pasaul lielks kokles skanjums. Tas bs pirmatskaojums tdai mzikai, ko ar koklm ldz im nevartu iedomtes skanam. Dzidsim, gan smalkas lietus lses, gan Prkontva drdus, gad Dagavas alkou. di instrumenta skanjumu raksturo kokltja Zane Sniere, kas komponjusi pai Dikoklei velttu skadarbu, kuru RLB raas svtku vakar atskaos kop ar kokltju Malvni Mantinieci. 

Sarkojumu organiz Rgas Latvieu biedrba sadarbba sadarbb ar RLB Folkloras komisiju, asociciju Fenno Ugria (Igaunija), somugru tautu valstu vstniecbm Latvij (Igaunija, Somija, Ungrija) un SIA Metsa Forest Latvia atbalstu.

Ieeja visos paskumos bez maksas. 
 
      Atpaka