124940

Atvrt rado darbnca tlniecbas izstd GAISMNAS
18.05.2022


Tlnieks irts Burvis 18. maij plkst. 10.00 ikvienu interesentu aicina apmeklt atvrto radoo darbncu sav personlizstde GAISMNAS Rgas Latvieu biedrbas nama Baltaj zl. Jo sevii iesaistties aicintas Ukrainas kara bgu imenes, jauniei un brni.
 
Monumentl skulptra obrd ir pai aktula un sakpinta tma msu sabiedrb saistb ar brvbas tmu, jo tlniecba ir smag artilrija mkslas arsenl, iemiesojot sabiedrbas centienus un ilgas. Ts radtie tli domin cilvku prtos un laiktelp ar tad, kad skulptras vairs nav.
 
Kop ar autoru, rado vid pa Rgas centr, bs iespjams doties ekskursij pa izstdi, noskatties sfilmu programmu par skulptru tapanu, izveidot savu skulptras mroga modeli un piedalties diskusij par vides izveidi ap to, k ar meklt materila un idejas kopsakarbu, ievingrinot roku akmens gravan.
  
Laipni gaidts ikviens interesents pieauguie, seniori, skolni, studenti, imenes ar brniem. Jo sevii radoaj aktivitt aicintas iesaistties Ukrainas kara bgu imenes, jauniei un brni. Lai piedaltos iepriekja pieredze vai specifiskas zinanas nav nepiecieamas galven ir interese par radoo procesu un vlme darboties, prjo mkslinieks laipni izststs un pards uz vietas. Visi nepiecieamie materili un instrumenti, lai darbotos, tiks nodrointi. Darbnca plnota no plkst. 10.00 ldz 15.00. Iepriekja pieteikans nav nepiecieama un dalba darbnc ir bez maksas.
 
Tlnieks irts Burvis strd dados tlniecbas materilos un apjomos vides izveid. Profesionls izstds piedals no 1983.gada. Mkslinieka darbi atrodas gan publiskaj vid, gan privts kolekcijs Latvij, Dnij, Itlij, Japn, Vcij, ASV, veic, Francij un Latvijas Mkslas muzeja fondos.
 
GAISMNAS ststa par aktulajiem jautjumiem sabiedrbai Latvijas identittes mekljumos un jaunajiem izaicinjumiem mksliniekam 21. gadsimt. Izstde aplkojama Rgas Latvieu biedrbas Baltaj zl no 2022. gada 21. apra ldz 24. maijam katru dienu no plkst. 10.00 ldz 18.00 ieeja par ziedojumiem (25% no izstd gtajiem iemumiem tiks ziedoti Ukrainas cilvku atbalstam).
 
      Atpaka