126075

Aicinm darb pauma apsaimniekoanas specilistu!
29.08.2022


Rgas Latvieu biedrba (RLB)
Re. Nr. 40008000102, juridisk adrese: Rg, Merea iel 13, LV- 1050
aicina darb 
pauma apsaimniekoanas specilistu
(profesijas kods 2422 37)
    

Darba uzdevumi:

      Veikt darbbas, kas nodroina RLB nama, tam  pieguos teritorijas un vides objektu fizisko saglabanu, izpildt RLB saimniecbas struktrvienbas vadtja uzdotos uzdevumus RLB nama tehnisks uzturanas jom un avrijas situciju lokalizan atbilstoi spk esoajam normatvajam reguljumam

      Veikt vienkrus pauma un inenierkomunikciju remontus un atjaunoanas darbus

      Sekot pauma sanitrs uzkopanas procesiem un prasbm, sadarbojoties ar darbiniekiem un pakalpojumu sniedzjiem, kuri veic pauma sanitrs uzkopanas darbus un remontus, plnot un organizt viu darbu

      Reistrt komunikciju mrapartu rdjumus

      Veikt tehnoloisko iekrtu uzturanas un citu darbu dokumentanu, sagatavot apsekoanas atskaites, paskaidrojumus un informatvus ziojumus par paumu 

      Veikt RLB nama telpu tehnisku sagatavoanu un iekrtoanu paskumiem saska ar konkrt paskuma tehniskajm prasbm un vajadzbm

      Nodroint telpas sakrtoanu un, sadarbb ar sanitrs uzkopanas darbiniekiem, organizt  to sakopanu pc paskumiem

      Organizt materilo ldzeku sagdes norisi, veikt preu un pakalpojumu iegdi un dokumentu noformanu

      Nodroint saimniecbas inventra saglabanu, t atjaunoanu un papildinanu

    

Nepiecieams zinanas:

      Iegta augstk vai vidj profesionl izgltba,  vlams ineniertehniskaj vai paumu apsaimniekoanas jom

      Pieredze darbinieku vadb saimniecisko funkciju nodroinanai, labas  komunikcijas, sadarbbas un saskarsmes prasmes

      Atbildbas sajta, saskarsmes iemaas, apzinga, un godprtga attieksme pret darbu

      Prasme patstvgi pieemt lmumus, organizt darbu, motivt darbiniekus, koordint darbu kopju izpildi

      Labas iemaas darb ar datoru (MS Office) un biroja tehniku, spja lietot informcijas tehnoloijas darba uzdevumu veikanai

      Zinanas projektanas un bvniecbas jom

      Labas latvieu valodas zinanas, vlamas citu svevalodu zinanas

      Autovadtja tiesbas B kategorija

    

Piedvjam:

      Dinamisku un radou darbu un labus darba apstkus Rgas centr senkaj latvieu sabiedriskaj organizcij

      Savstarpju atbalstu, lai sasniegtu vislabko rezulttu

      Iespju pilnveidot profesionlo pieredzi

      Elastgu pieeju darba laika plnoanai

      Atalgojumu 880,00 eiro pirms nodoku nomaksas, iespjamas piemaksas

      LR normatvajos aktos noteikts socils garantijas

     

Motivtu pieteikuma vstuli, un CV ar nordi RLB pauma pasaimniekoanas specilists stt uz e pastu  info@rlb.lv  ldz 2022. gada 16. septembrim.

Sazinsimies ar kandidtiem, kuri pc CV un motivcijas vstules izvrtanas tiks aicinti uz darba interviju.

    

Tlrunis informcijai:  29601241 (RLB saimniecbas struktrvienbas vadtjs Aivars Gailis) 

      

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzbas likuma 8.panta pirmo dau, informjam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrointu konkursa norisi.

 
      Atpaka