23508

Projekts “Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”
16.04.2012


Projekts “Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”

Rīgas Latviešu biedrība no 2012. gada 16. aprīļa līdz 30. jūnijam īsteno projektu „Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”. Projektu Latvijā administrē Kultūras ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010. gada programmas ietvaros.

Rīgas Latviešu biedrība īsteno Eiropas Savienības finansēto projektu, saņemot ievērojamu finansējumu – 34511, 96  lati, tai skaitā Eiropa trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums - 25 883,97 lati, nacionālais līdzfinansējums 8627,99.

Projektu “Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā” Rīgas Latviešu biedrība veido ciešā sadarbība ar Latvijas Bērnu forumu, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienību, jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”, biedrību „Goraļ”, biedrību „Latvijas Šovu Mākslas asociācija”, Latvijas Krievu kultūras biedrību, fondu „Mirdzošs Austras koks”, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu un Slāvu mūzikas biedrību „Sozvučije”.

Projekta mērķis

Atbalstīt nevalstisko organizāciju attīstību, izveidojot platformu apspriedēm ar trešo valstu valstspiederīgajiem, dialogam starp dažādu kultūru, ticību un reliģiju kopienām, nodrošinot informatīvos resursus, paaugstinot mazākumtautību un citu organizāciju potenciālu un kompetenci un īstenojot  kultūras aktivitātes trešo valstu pilsoņu integrācijai Latvijā un iesaistei esošajās nevalstiskajās organizācijās.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

Platformas veidošana

Savstarpējā dialoga veidošana

Kultūras aktivitātes – dialogam un integrācijai

Dalība ES dienā

Svētki visām paaudzēm

Vasaras saulgrieži

Apaļā galda diskusija


Platformas veidošana

Pilsoniskās sabiedrības platforma starpkultūru dialogam būs forums, kurā ar labu praksi apmainīsies aktīvās Latvijas nevalstiskās organizācijas, mazākumtautību organizācijas, augstskolas, mazākumtautību skolas, valsts institūcijas, pašvaldības, starptautiskās organizācijas, mediji, kultūras organizācijas un personas, kas iesaistītas neformālajā izglītībā, kultūras, sociālajā un citās darba jomās ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Tās mērķis būs uzsākt sabiedrisku apspriedi par to, kā vislabāk popularizēt dažādu kultūru bagātību plašāku izmantošanu. Sadarbības partneri Foruma laikā izstrādās un noslēgs savstarpēju Sadarbības memorandu.

Savstarpējā dialoga veidošana

Forums memoranda izstrādei un platformas starpkultūru dialoga veidošanai, plašāk izstrādājot dažādus platformas kultūrintegrācijas virzienus, ideju iestrādes, pieredzes apmaiņu.

Kompetences paaugstināšana

Atbildīgā - Marija Heislere–Celma

Projektā iesaistītās NVO apmeklēs 3 seminārus - konsultācijas: „Saskarsmes ABC” , „Efektīva komunikācija” un „Labās pieredzes identifikācija”.

Semināra „Saskarsmes ABC” dalībnieki, apgūs iemaņas emocionālajā inteliģencē, sava publiskā tēla veidošanā, lietišķajā etiķetē, sarunu vešanā, kā arī iemācīsies saskatīt un novērst barjeras saskarsmē ar citu nacionalitāšu pārstāvjiem, kā arī citu nāciju pārstāvjiem pielietojot latviešu valodu

Semināra „ Efektīva komunikācija” dalībnieki apgūs prasmes popularizēt savu organizāciju izmantojot sociālos tīklus, medijus, sarīkot preses konferenci, sagatavot preses relīzi, veidot pozitīvu organizācijas tēlu, kā arī atrast sadarbības partnerus.

Semināra „Labās pieredzes identifikācija” dalībnieki savstarpēji dalīsies pieredzē trešo valstu valstspiederīgo integrāciju izmantojot kultūrsaskarsmes instrumentus.

Semināros piedalīties aicināti sadarbības partneri.

 

Kultūras aktivitātes – dialogam un integrācijai

Atbildīgā - Gunta Kelle

Dalība Eiropas dienā Vērmanes dārzā 

Sestdien, 2012. gada 12. maijā  

Eiropas dārza svētku ietvaros platformu veidojošās organizācijas izveido vienu pasākumu ar mērķi katrai NVO sevi prezentē,t iekļaujoties kopējā Eiropas dienas koncepcijā, tā uzrunājot visus projekta mērķgrupas cilvēkus un aicinot iesaistīties projekta aktivitātēs.

Sarīkojums „Svētki visām paaudzēm”  Vērmanes dārzā

Sestdien, 2012. gada 9. jūnijā

„Svētki visām paaudzēm” ir diena, kad tiek uzsvērta ģimenes kā visas paaudzes apvienojošās vienības loma un vērtība bērnu attīstībā. Sarīkojums tiek rīkots Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros. Projektā iesaistītās NVO veido katra savu inovatīvi izglītojošu pasākumu, parādot savu darbību starpkultūru integrācijas jomā atraktīvu radošo darbnīcu veidā, kurās tiek parādīta dažādo tautu kultūra, tās atšķirīgais un vienojošais, apgūtas jaunas saskarsmes prasmes, iemaņas sadarboties, parādīts katras etnicitātes pienesums kopējai Latvijas kultūrvidei.

Sarīkojums „Vasaras saulgrieži” Vērmanes dārzā

Sestdien, 2012. gada 16. jūnijā

Sarīkojums tiek rīkots ar mērķi parādīt dažādu tautu tradīcijās atšķirīgo, svinot vasaras saulgriežus un kopīgi atrodot vienojošo šajās tradīcijās, tā parādot iespēju un pamatu starpnacionālai integrācijai.

Apaļā galda diskusija

Apaļā galda diskusija ir kā projekta noslēguma pasākums, uz kuru tiek aicināti visi projektā iesaistītie dalībnieki – sadarbības NVO, aktivitāšu apmeklētāji – trešo valstu valstspiederīgie, Kultūras ministrijas, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta, pašvaldības, vēstniecību, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, u.c. interesenti. Diskusijā plānots dialogs par aktivitāšu īstenošanu un pasākumu procesa izvērtēšanu, projekta rezultātu apkopošanu, tālākās darbības iezīmēšanu, plānošanu.

Plašāka informācija: projekta vadītāja Lauma Celma (tel. 27043170)

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ