RLB PAZIŅOJUMS MEDIJIEM PAR RLB SAIMNIECISKO STĀVOKLI
15.12.2011


2011. gada 15.decembrī

RLB PAZIŅOJUMS MEDIJIEM PAR RLB SAIMNIECISKO STĀVOKLI


Ņemot vērā pēc 07.12.2011. notikušās Rīgas Latviešu biedrības (turpmāk – RLB) Domes sēdes(A) masu medijos un publiskajā telpā izskanējušo informāciju par RLB saimniecisko un finansiālo stāvokli, RLB vēlas informēt par sekojošo.

RLB finansiālā situācija šobrīd ir stabilizējusies, RLB valde aktīvi strādā pie šī jautājuma risināšanas, līdz ar to nav pamata bažām, ka RLB namu varētu pārņemt kredītiestāde vai RLB darbība varētu tikt apdraudēta.

RLB kopējās finansiālās saistības joprojām ir lielas – LVL 170.165,53. Tomēr RLB valde vēlas uzsvērt pozitīvo lietu virzību. (B)

RLB jau ir atradusi spēcīgus sadarbības partnerus - bez atlīdzības juridiskās konsultācijas sniedz zvērinātu advokātu birojs „LAWIN Kļaviņš & Slaidiņš”. Nesen kā panākta vienošanās par sadarbību (arī bez atlīdzības) ar SIA "Ernst & Young Baltic" par konsultācijām organizācijas stratēģijas izstrādē un citos jautājumos.

Ir uzsākta nopietna RLB finanšu un darbības analīze. (C) RLB turpina veikt dažādas pārbaudes un ir apņēmības pilna atrisināt RLB finansiālos sarežģījumus.

_________________________________________
Plašākai informācijai lūgums sazināties ar
RLB Valdes locekli Laumu Celmu
Tel. 27043170
E-pasts:
lauma@lvacentrs.lv


 
Papildu informācija:

(A) 07.12.2011. RLB Domes sēdes pieņemtie lēmumi

 07.12.2011. RLB Domes sēdē tika pieņemti šādi lēmumi, kuri jau tika publiskoti:
 izslēgt Ievu Nikoletu Dāboliņu no RLB. Noteikt, ka šis RLB Domes lēmums stājas spēkā nekavējoties, ar tā pieņemšanas brīdi;
 izvērtēt iespēju vērsties tiesā ar prasību pret Ievu Nikoletu Dāboliņu par neslavas celšanu RLB un RLB darbinieku un biedru goda un cieņas aizskaršanu ārzemju latviešu presē un interneta vietnēs, kā arī prasību atsaukt nepatiesās ziņas un atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu;
 publiskot medijos RLB Domes lēmumus jautājumos par Ievas Nikoletas Dāboliņas izslēgšanu no RLB un iespēju vērsties tiesā pret Ievu Nikoletu Dāboliņu;
 uz 6 (sešiem) mēnešiem apturēt RLB biedra Ingmāra Čaklā biedra tiesības.

(B) Finansiālā situācija:

03.08.2011., uzsākot darbu jaunajai RLB valdei, kopējās RLB parādsaistības bija LVL 203 704,15. Kopš 03.08.2011. kopējais RLB parāds samazināts par LVL 33 538,62, kā arī ir panākts sekojošais:

1. 2011.gada rudenī notikušas vairākas rezultatīvas sarunas ar AS SEB banka pārstāvjiem, lai vienotos par izmaiņām kredītsaistību (LVL 139 829,41) atmaksas grafikā. AS SEB banka ir pozitīvi novērtējusi pēdējos 4 (četros) mēnešos panāktos RLB finanšu rādītāju uzlabojumus. Par ilgtermiņa aizņēmumu bankā tiek maksāti procenti, pamatsummas atmaksa sāksies 2012.gada februārī.

2. Šobrīd nodokļi tiek maksāti pilnā apjomā, darbinieku algu parādu nav, ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem norēķini tiek veikti pilnā apjomā.
 
3. Parāds piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir samazināts par LVL 22 740,70, tajā skaitā pilnībā dzēsts parāds A/s "Rīgas Siltums" par 2010. - 2011. apkures sezonu. Šobrīd parādsaistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir LVL 7000,00 apmērā.

4.Parādsaistības pret RLB darbiniekiem ir dzēstas. Šādā veidā RLB kopējais parāds samazināts par LVL 5743,13.

5. Panākta vienošanās ar VID par nodokļu parāda dzēšanas grafiku uz 07.12.2011. Saskaņā ar grafiku, nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 4264,92 un citu nodokļu parāds ir LVL 19 071,20. Kopējais nodokļu parāds šobrīd ir LVL 23 336,12.

6. RLB valde patlaban aktīvi meklē gan spēcīgus sadarbības partnerus, kas varētu ne tikai palīdzēt finansiāli un materiāli, bet arī sniegt konsultācijas un padomus, kā arī tiek meklēti investori RLB nama C korpusa tālākai attīstībai. Potenciālajiem investoriem plānots izsludināt ideju konkursu par RLB nama C korpusa izmantošanu. Šobrīd aktīvi tiek strādāts, lai piesaistītu jaunus ilgtermiņa nomniekus.

(C) RLB finanšu un darbības analīze

03.08.2011., uzsākot darbu jaunajai RLB valdei, kopējās RLB parādsaistības bija
LVL 203 704,15. Ņemot vērā iepriekš minēto, tika uzsākta nopietna RLB finanšu un darbības analīze.

RLB Dome 14.09.2011. pieņēma lēmumu, ka iepriekšējai RLB vadībai - bijušajam RLB valdes priekšsēdētājam I.Čaklajam un RLB valdes priekšsēdētāja vietniecei I.N.Dāboliņai jāiesniedz ziņojumi par darbības laikā paveikto. Līdz šim brīdim RLB valde nav saņēmusi I.Čaklā ziņojumu, kā arī viņš neieradās uz RLB valdes sēdi, kur bija aicināts uz sarunu klātienē. Pēc atkāpšanās no RLB valdes priekšsēdētāja amata 20.07.2011., I.Čaklais kā RLB domnieks apmeklējis vien 2 (divas) no 6 (sešām) RLB Domes sēdēm, tādējādi nedodot iespējas klātienē saņemt atbildes uz būtiskiem jautājumiem, saistītiem ar viņa darbību RLB valdē.

RLB Dome 07.12.2011. apturēja I.Čaklā biedra tiesības, ņemot vērā, ka līdz šim veiktajās pārbaudēs ir konstatēti dažādi būtiski pārkāpumi viņa darbībā. Bez tam RLB rīcībā ir pretrunīga informācija par I.Čaklā līdzdalību RLB neslavas celšanas publikāciju tapšanā.

Finanšu vadības auditā par RLB darbību laika posmā no 2010.gada februārim līdz 2011.gada jūlijam, kad I.Čaklais bija RLB valdes priekšsēdētājs, konstatēti šādi pārkāpumi:

1) RLB finansiālais stāvoklis faktiski turpināja pasliktināties un kļuva kritisks;
2) tika pieļauta parādu izveidošanās LVL 40 045 apmērā, no kuriem lielākie parādnieki;
3) konstatējot viena no RLB parādnieku SIA "Preatore" maksātnespējas procesa uzsākšanos, netika pieteikta RLB kā kreditora prasība pret SIA "Preatore";
4) RLB gada pārskatā par 2010.gadu ieņēmumos, mākslīgi samazinot izdevumu daļu par LVL 215 400, iekļauts zemes un ēkas pārvērtēšanas rezultāts, kā budžeta ieņēmumi likti iepriekšējo gadu debitoru parādi, līdz ar to nesniedzot skaidru un patiesu priekšstatu par RLB finansiālo stāvokli, tādējādi pārkāpjot likuma „Par grāmatvedību” un MK noteikumu „Par Biedrību un arodbiedrību gada pārskatiem” prasības;
5) grāmatvedības maksājumu un citus ar grāmatvedību saistītus dokumentus nav parakstījis ne RLB valdes priekšsēdētājs, ne valdes priekšsēdētāja vietnieks, tādējādi pārkāpjot Latvijas normatīvajos aktos noteikto;
6) laika posmā no 2011.gada janvāra līdz jūnijam ilgtermiņa līgumi ar vairākiem ilggadīgiem RLB nomniekiem nezināmu iemeslu dēļ tika pagarināti 5 (piecas) reizes uz termiņu 1 (viens) līdz 2 (divi) mēneši, tādējādi radot sarežģījumus sadarbībā ar šiem nomniekiem;
7) saskaņā ar AS SEB banka kredīta līgumu, kredīta atmaksa netika veikta paredzētajos termiņos, kā arī bankas noteiktajā termiņā netika izņemta hosteļa izveidei paredzētā kredīta daļa. 12 (divpadsmit) mēnešu laikā netika izstrādāts un saskaņots projekts, kā arī netika veikti nekādi citi darbi, lai varētu uzsākt hosteļa izveidi. Līdz ar to banka pieņēma lēmumu atcelt hosteļa izveidei paredzētās kredīta daļas EUR 150 517 izmaksu un RLB nav iespējams veikt nekādus darbus RLB nama C korpusā;
8) neņemot vērā RLB valdes un Domes pieņemtos lēmumus saistībā ar hosteļa izveidi, bez detalizētu tāmju un biznesa plāna izstrādes un apstiprināšanas notika RLB nama C korpusa izlaušana, pilnībā sabojājot telpas un padarot tās lietošanai nepiemērotas.

 

 
      Atpakaļ