47754

Turpinās radošo darbu konkurss bērniem un jauniešiem ES UN MANA DZIMTENE
27.10.2014


 

 
Turpinās radošo darbu konkurss bērniem un jauniešiem

ES UN MANA DZIMTENE

                   Rīgas Latviešu biedrība projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” ietvaros rīko radošo darbu konkursu „Es un mana dzimtene”, kurā piedalīties aicināti bērni un jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Konkursa rīkotāji iesaistīties īpaši rosina bērnus ar īpašām vajadzībām, kā arī ārzemēs dzīvojošos latviešu bērnus un jauniešus. 
Radošo darbu konkursa galvenais mērķis - lai bērni un jaunieši izzinātu un pilnveidotu savu priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru, veidotu izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem. Piedaloties konkursā, dalībnieki paplašina savu redzesloku, izkopj valodas stila izjūtu, ceļ savu pašapziņu, pašnovērtējumu un rakstiskā vai vizuālā darbā pauž savas izjūtas un domas par Latviju.

Radošo darbu konkurss tiek veidots 2 kārtās. Pirmā kārta noslēdzās 2014. gada pavasarī. Otrā kārta tiek uzsākta reizē ar jauno mācību gadu un bērni, jaunieši tiek aicināti aktīvi piedalīties, darbus iesniedzot līdz 27. oktobrim. Tāpat kā pavasara kārtā, arī šoreiz konkursa darbus var iesniegt 2 kategorijās: rakstisks darbs vai vizuālās mākslas darbs. Otrajā – rudens konkursa kārtā darbu tēmas ir "Es un mani draugi, mana vide" vai "Es un manas Latvijas nākotne".

 

Konkursa noteikumi

 

Konkurss ir atklāts. Otrā konkursa dalībniekiem jāiesniedz radošais darbs par tēmu "Es un mani draugi, mana vide", "Es un manas Latvijas nākotne".

          Rakstiskajam darbam formas izvēle ir brīva: tas var būt domraksts, literārs darbs (eseja, īsais stāsts, dzeja, luga utt.). Darbā jāatklāj autora personiskā attieksme pret aprakstīto notikumu, problēmu, jābūt mērķtiecīgam valodas līdzekļu izmantojumam, jābūt izmantoto avotu (arī interneta vietņu) norādei.

Vizuālās mākslas darbs iesniedzams brīvi izvēlētā tehnikā A3 vai A4 formātā.

 
      Konkursā aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārizglītojošās un mazākumtautību skolās, internātskolās, speciālās skolās, kā arī mājapmācībā.

Vērtējot konkursa darbus, dalībnieki tiek sadalīti divās vecuma grupās: 14–16 gadi, 17–19 gadi (jeb 7.–9. klašu audzēkņi, 10.–12. klašu audzēkņi). 

      Iesniegtos darbus vērtē žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā, ja nepieciešams, kā brīvprātīgos pieaicinot 2 speciālistus.
Konkursa darbi tiek izvērtēti noslēgumā un 3 labākie darbi no abām vecuma grupām tiks izvirzīti apbalvošanai: 1. vieta 30,- EUR; 2. vieta 20,- EUR, trešā vieta 10,- EUR. Radošo darbu konkursa otrā kārta noslēdzas ar izglītojošu, literāru, muzikālu pasākumu, kurā

-          literārajos lasījumos piedalās labāko un saistošāko darbu autori,

-          notiek konkursa dalībnieku diskusija – tikšanās ar žūrijas komisijas locekļiem,

-          koncerts,

-          labāko vizuālo darbu izstāde,

-          uzvarētāju apbalvošana.

      Konkursa uzvarētāji balvā saņems vērtīgas grāmatas no dažādiem grāmatu apgādiem, kuri atbalsta konkursa norisi, piedāvājot grāmatu dāvinājumus. Bērni un jaunieši, kas būs piedalījušies abās konkursa kārtās un uzrādījuši izcilu veikumu saņems īpašas balvas – dāvanu kartes 50,- EUR vērtībā. 
      Konkursa godalgoto vietu ieguvēji  - 8 jaunieši piedalās un veido filmu "Es un mana dzimtene".
Konkursa abu kārtu labāko darbu autoriem tiks organizēta tikšanās un saruna ar Latvijas valsts augstākajām amatpersonām.  
Konkursa gaita tiek atspoguļota RLB mājas lapā. RLB ir tiesības publiskot katras kārtas laureātu darbus biedrības mājaslapā.Rakstiskā darba apjoms: līdz 6 000 zīmēm (vecuma grupa no 14 līdz 16 gadiem), 
līdz 8 000 zīmēm (vecuma grupa no 17 līdz 19 gadiem).

Darbs latviešu valodā iesniedzams datorsalikumā.

Darbam jāpievieno ziņas par autoru:

vārds, uzvārds, dzimšanas gads, e-pasta adrese un kontakttālrunis,

jānorāda arī mācību iestāde, klase, kā arī mācību iestādes adrese, skolotāja – konsultanta vārds un uzvārds, e-pasta adrese un kontakttālrunis.

Otrā konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 27. oktobris. 

Kontakttālruņi uzziņām:
Gaida Jablovska (par radošo rakstu darbu) – 29689489, 
Kaspars Bērziņš (par vizuālās mākslas darbu) – 22448413. 
 

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

 
      Atpakaļ