Projekts „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm”
19.12.2013


(līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/054/022)

2013. gada 11.decembrī notika projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” uzsākšanas sarīkojums, ko Rīgas Latviešu biedrība īsteno sadarbībā ar partneriem - radošo apvienību jauniešiem „TREPES”, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Latviešu biedrību Norvēģijā.

MĒRĶIS
Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā visās dzīves jomās, mazinot sociālo nevienlīdzību, nodrošinot dzimumu līdztiesības izpratni un sociālo iekļaušanos sabiedrībā kopumā.

MĒRĶA GRUPA
Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie bērni un jaunieši ar ģimenēm, kā arī nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv minēto grupu tiesības un intereses, ir projekta tiešā mērķa grupa.

GALVENĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES

  • Pieredzes apmaiņas pasākumi
  • V. A. Mocarta komiskā opera „Bastjēns un Bastjēna”
  • Radošo darbu konkurss  „Es un mana dzimtene”
  • Nodarbību cikls bērniem „Atver pasauli iespējām un prasmēm”
  • Semināri par bērnu un jauniešu tiesībām un iespējām dažādās dzīves jomās
  • Diskusijas par dzimumu līdztiesības tēmām
  • Minifestivāls „Populārs kopā ar draugu!”
  • Kampaņa „Elpo ZAĻI!”

Projekts tiek īstenots no 2013. gada 1. decembra līdz 2014. gada 30. novembrim. 

RADOŠO DARBU KONKURSS „ES UN MANA DZIMTENE”
Konkursā piedalīties tiek aicināti jaunieši un bērni, veidojot rakstiskus un vizuālus darbus. Aktivitātes ietvaros risināsies 2 radošo darbu konkursi, katrā būs 2 nominācijas. Pirmajā konkursā radošo darbu tēmas ir „Es un manas mājas, mana ģimene”, „Es un mana skola” un otrā konkursa darbu tēmas - „Es un mani draugi, mana vide”, „Es un manas Latvijas nākotne”.
 
Žūrijas komisijā palīdzēt tiks aicināti 2 brīvprātīgie no organizācijām, kas īsteno projektu.
 
BĒRNU KULTŪRIZGLĪTOJOŠO NODARBĪBU CIKLS „ATVER PASAULI IESPĒJĀM UN PRASMĒM”
Katru otro sestdienu bērniem un jauniešiem tiks piedāvātas īpašas nodarbību programmas, kurā iekļautas radošās darbnīcas, Latvijas animācijas filmu demonstrācija, plaši kultūrizglītojošie pasākumi.

5 TRĪS DIENU SEMINĀRI
Semināri notiks visos Latvijas reģionos ar mērķi popularizēt inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu ieviešanu un aprobēšanu sociālajiem, izglītības, kultūras un citiem darbiniekiem, NVO pārstāvjiem darbam ar sociāli mazaizsargāto cilvēku mērķa grupām, veicinot nevalstisko organizāciju sniegto sociālo pakalpojumu paplašināšanu un kvalitātes pilnveidošanu.

Semināros dalībnieki apzinās aktuālākos problēmjautājumus darbā ar sociāli mazaizsargāto cilvēku mērķa grupām, tiks veidotas darba grupas, sadaloties dalībniekiem atbilstoši interešu sfērām, ar uzdevumu semināra laikā sagatavot prezentatīvas atbildes, pasākumus problēmas risināšanai, uz citu grupu izvirzītajiem problēmjautājumiem.

Tiek organizēta „Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā” dalīborganizāciju pieredzes pārnese reģionu organizāciju dalībniekiem, sociālajiem, izglītības, kultūras u.c. darbiniekiem, iepazīstinot ar savu līdzšinējo pieredzi un darba metodēm savstarpējās diskusijās un darba grupās.

DISKUSIJAS PAR DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS TĒMĀM, DZIMUMU LOMU UN STEREOTIPU MAZINĀŠANAI
Kopumā noritēs 3 diskusijas. Diskusijas „Ģimene” gaitā tiks spriests kā dalībnieki skaidro darbus, ko viņu ģimenē veic vīrieši, ko sievietes, skaidros priekšstatus par to, kādas tiesības, pienākumi un lomas ir abiem dzimumiem ģimenē Latvijas sabiedrībā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem par bērnu audzināšanu ģimenē, pienākumu un lomu sadalījumu starp sievieti un vīrieti, ģimenes finansiālo uzturēšanu. Dalībnieki dalīsies pieredzē par pienākumu iedalījumu iemesliem un pārliecībā par to pareizību.

Diskusijas „Karjera” ietvaros tiks akcentētas tēmas par vīriešu un sieviešu galvenajām lomām sabiedrībā, karjerā, pamatojoties uz fizisko piemērotību, tradīcijām un sabiedrības attieksmi, atalgojumu piemērošanu pēc amatiem, darba pienākumiem, dzimumiem, karjeras iespējām, kā arī apmaksātu un neapmaksātu darbu sadali starp dzimumiem, laika spriedzi un konfliktiem darbā.

Diskusijas „Līdzsvars līdztiesībā” galvenās tēmas būs dzimumu līdztiesības jēdziens, asociācijas, dzimumu līdztiesība karjeras veidošanā, darba iegūšanā, ģimenē, sabiedriskajā darbā, dzimumu diskriminācijas atšķirība no dzimumu nevienlīdzības, veiksmīga karjeras un ģimenes dzīves apvienošana.
 
MINIFESTIVĀLS „POPULĀRS KOPĀ AR DRAUGU!”
Minifestivāla aktivitātēs: radošajās darbnīcās, nodarbībās un sarīkojumos tiks iekļautas neformālās izglītības metodes. Jaunieši veidos savu vizītkarti, kurā atspoguļos savas intereses, pašapziņu, pasaules uztveri. Jaunieši aktivitāšu ietvaros iepazīstinās ar savu izpratni par avangardu (crazy, outfit, body art), jauniešu sociālo reklāmu (Latvija, Eiropa, pasaule, katra vieta šajā pasaulē, patriotisms), jauniešu attieksmi pret subkultūru (imidžs, iela, mūzika, skola, sabiedrība, sistēma, situācijas, stils), jaunieša talantu un jaunradi dažādos žanros (iespēja būt kopā ar draugu, ģimeni, domubiedriem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem), komandas darbu, POPULĀRS kopā ar draugu labajā darbā, sociālajā darbā, brīvprātīgajā darbā (kopā ar NVO, sabiedrībā atpazīstamu personību). Aktivitāšu noslēguma pasākums plānots pie tirdzniecības centra „ORIGO” kā neliels jauniešu brīvā laika aktivitāšu festivāls, pieaicinot draugus.

SABIEDRĪBAS GRUPU INFORMĒŠANAS KAMPAŅA „ELPO ZAĻI!”
Meklējot jaunu metodiku, kampaņas laikā tiks izstrādāta interaktīva spēle, lai ieinteresētu pusaudžus un jauniešus līdzdarboties savas veselības saudzēšanā, skarot tēmas: tuberkuloze, smēķēšana, imunitāte un zaļais  dzīvesveids. Spēlē tiks izveidots grīdas laukums ar metamajiem kauliņiem, kas, iesaistot pašus, veicinātu jauniešu radošumu un ieinteresētību. Spēles laikā vairākas komandas diskutēs par aktuāliem jautājumiem. Tāpat kampaņas laikā tiks rīkots plakātu konkurss par zaļo domāšanu un dzīvesveidu, imunitāti, pret smēķēšanu u.c. kaitīgiem ieradumiem, par tuberkulozi. Sadarbībā ar profesionāļiem tiks rīkoti interaktīvi semināri skolās Rīgā un ārpus tās, informējot par tuberkulozi, imunitāti un sevis pasargāšanu, lai tālāk pasargātu citus. Noslēgumā visi kampaņas dalībnieki piedalīsies talkā.

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo un sniegt savu artavu projekta mērķu
realizācijā, raksti: info@rlb.lv 

Projekts „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” PREZENTĀCIJA

 

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ