32350

INTEGRĀCIJAS ABC
30.06.2013


Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmā

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
sadarbībā ar

LATVIJAS BĒRNU FORUMU,
JAUNATNES ORGANIZĀCIJU APVIENĪBU IMKA LATVIJA,
BIEDRĪBU GORAĻ,
LATVIJAS KRIEVU KULTŪRAS BIEDRĪBU,
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FONDU,
RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTU
UN
SADARBĪBAS PLATFORMAS STARPKULTŪRU DIALOGA VEIDOŠANAI LATVIJĀ
dalīborganizācijām

NO 2013. GADA 2. JANVĀRA LĪDZ 2013. GADA 30. JŪNIJAM
īsteno projektu

INTEGRĀCIJAS ABC

PROJEKTA MĒRĶIS:
Izstrādāt trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētas kvalitatīvas adaptāciju programmas latviešu valodas prasmju, integrācijas un starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai, sagatavojot naturalizācijas procesam, nodrošinot informatīvos materiālus, izveidojot atbalsta mehānismus, kas vērsti uz informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm, gados veciem cilvēkiem, personām ar zemu izglītības līmeni. Noorganizēt interaktīvus, izglītojošus un iniciatīvu veicinošus pasākumus trešo valstu valstspiederīgo bērniem un viņu ģimenēm, kā arī nevalstisko organizāciju, pašvaldību, izglītības iestāžu iesaistei integrācijas procesu uzlabošanā, veicot efektīvu sabiedrības saliedēšanu.

PROJEKTA „INTEGRĀCIJAS ABC” GALVENĀS AKTIVITĀTES

ZINĀŠANAS

3 APMĀCĪBU PROGRAMMAS TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGAJIEM
2013. gada 25. februāris - 31. maijs

  • Latviešu valoda
  • Integrācijas procesi
  • Starpkultūru dialoga stiprināšana, kultūras dzīves izpratne

Interesenti apgūs nepieciešamās zināšanas par naturalizācijas procesu, lai sekmīgi nokārtotu naturalizācijas eksāmenu.

RADOŠO DARBU KONKURSS BĒRNIEM „ES DZĪVOJU LATVIJĀ”
2013. gada 20. janvāris - 31. marts
Konkursa mērķis ir rosināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas kultūru, vēsturi un veidot izpratni par kultūrvēstures un identitātes jautājumiem.
Konkursa noslēguma sarīkojums „Pasaka un Nepasaka”
2013. gada 9. maijā Rīgas Latviešu biedrībā

INFORMĀCIJA

INFORMATĪVO MATERIĀLU IZSTRĀDE

RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

SPECIĀLISTU - JURISTA, PSIHOLOGA, SOCIĀLĀ DARBINIEKA KONSULTĀCIJAS Dienas centrā Latgales priekšpilsētā

INFORMATĪVĀS DIENAS LATVIJĀ Ventspilī, Daugavpilī, Jelgavā, Rīgā
Konsultācijas, apaļā galda diskusijas, sarunas pie kafijas tases, naturalizācijas meistarklases un sarīkojums ģimenēm „Teci, teci, valodiņa”

KULTŪRA

PROJEKTA IESKAŅAS SARĪKOJUMS „ZIEMAS SVĒTKI”
2013. gada 5. janvārī
Rīgas Latviešu biedrībā

EIROPAS DIENAS SARĪKOJUMS „ES – EIROPĀ”
2013. gada 9. maijā
Rīgas Latviešu biedrībā

SARĪKOJUMS „SVĒTKI VISĀM PAAUDZĒM”
2013. gada 8. jūnijā
Vērmanes dārzā

SARĪKOJUMS „VASARAS SAULGRIEŽI”
2013. gada 15. jūnijā
Vērmanes dārzā

Projekta vadītāja Lauma Celma: „Rīgas Latviešu biedrības – senākās latviešu organizācijas pasaulē – viens no pamatuzdevumiem allaž ir bijis „dot derīgas zināšanas” un izglītot. Tādēļ Rīgas Latviešu biedrība jau trešo gadu aktīvi iesaistās ES atbalstītajās programmās, realizējot projektus, kas piedāvā izglītoties, stimulē integrācijas procesus un veicina sapratni starp dažādu tautu, kultūru un reliģiju pārstāvjiem. Šogad projekta „Integrācijas ABC” ietvaros aicinām uz plašām aktivitātēm - apmācībām, konsultācijām, radošajām darbnīcām un kultūras programmām.”

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.
75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.Ieskaņas sarīkojums


      Atpakaļ