41745

2014. GADĀ – PROJEKTA „STĀVI STIPRI, STRĀDĀ DROŠI” OTRĀ KĀRTA
21.01.2014


2014. GADĀ – PROJEKTA „STĀVI STIPRI, STRĀDĀ DROŠI” OTRĀ KĀRTA


Projekts turpinās
Rīgas Latviešu biedrība (RLB) 2014. gadā turpina realizēt projektu „Stāvi stipri, strādā droši” (līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un aktivitātes turpināsies arī 2015. gadā. 

Projekta svarīgākais mērķis ir nodrošināt stabilu, ilgtspējīgu RLB attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības, sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. Rezultāti paredz izstrādāt RLB stratēģiju 2014. – 2018. gadam, saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu, kā arī veicināt līdzdalību demokrātijas procesos un piederības izjūtu Latvijai.

 2014. gada galvenās aktivitātes
• Pasaules latviešu nevalstisko organizāciju, skolu datubāzes - informatīvās platformas izveide, uzturēšana un aktualizācija – savstarpējas informācijas aprites nodrošināšana

2014. gadā, atbilstoši iepriekšējā gadā izstrādātajai izveides stratēģijai, paredzēts apkopot informāciju par pasaules latviešu nevalstiskajām organizācijām, skolām un izstrādāt informatīvās platformas vizuālo modeli, tehnisko risinājumu, izveidot jaunu  sadaļu interneta vietnē
www.rlb.lv un uzsākt informācijas par organizācijām apstrādi un ievietošanu.   Datu bāzes – informatīvās platformas izveides uzsākšanai plānotas tikšanās ar vairāku diasporas organizāciju pārstāvjiem no dažādām valstīm.

• Sadarbības veicināšana Latvijā un Eiropas Savienībā
2014. gadā notiks intensīvs Platformas dalīborganizāciju darbs, tiekoties, analizējot paveikto, risinot apzinātās problēmas, meklējot labākos un efektīvākos risinājumus un uzdevumus. Darba grupu tikšanās reizēs tiks pieaicinātas arī citas organizācijas, kas izteikušas vēlmi iesaistīties Platformas darbībā.

RLB pārstāvis 2014.gada maijā piedalīsies „Europa Nostra” kongresā Vīnē, iepazīstot jaunākos sasniegumus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas darbā, prezentējot RLB paveikto šajā jomā, un tiekoties ar dažādu valstu organizāciju pārstāvjiem. Kongresa programmā notiks arī ievērojamā Eiropas kultūras mantojuma apbalvošanas ceremonija. Pēc dalības kongresā augustā plānots rīkot tikšanos, kurā tiks prezentēta informācija par kongresu, gūtās atziņas un labākās prakses piemēri.

Rīgas Latviešu biedrība turpinās darbu dalīborganizācijās: Latvijas Pasākumu centru asociācijas darbā, piedaloties darba grupu sanāksmēs un sagatavojot informatīvu materiālu asociācijas mājas lapai, kā arī izveidojot publikāciju starptautiskajā interneta vietnē „Interpret Europe” par biedrības darbu kultūrvēsturiskā mantojuma  uzturēšanā un saglabāšanā.

• Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
Aktivitātes mērķis – līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, sagatavojot un iesniedzot atzinumus, priekšlikumus un ierosinājumus par biedrībai aktuāliem jautājumiem. Tiks deleģēts pārstāvis dalībai Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda konsultatīvajā padomē.

• Papildus finansējuma piesaiste organizācijas darbības nodrošināšanai
Lai piesaistītu biedrībai papildus finansiālos resursus, tiks izstrādāti projekti un iesniegti Valsts Kultūrkapitāla, Rīgas Domes vai fondu programmu konkursos, kā arī aktīvi veicināta ziedotāju piesaiste.

• RLB pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un stiprināšana
RLB 2014. gadā biedrības pilnsapulcē plānots prezentēt un apstiprināt izstrādāto ilgtermiņa darbības stratēģiju, kas nodrošinās nepārtrauktu un vienotu virzību mērķu sasniegšanā. Līdz pilnsapulcei, turpinot izstrādāt RLB darbības stratēģiju, tiks organizēti darba semināri – diskusijas.

2014. gadā tiks pabeigti atsevišķu tēmu pētījumi, apkopoti ekspertu un vizuālie materiāli, lai nodrukātu grāmatu „Rīgas Latviešu biedrība – Latvijas valsts un nacionālās identitātes šūpulis. No pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Drukātais izdevums būs ar tulkojumu angļu valodā, tā sniedzot iespēju iepazīt plašāk Latvijas vēsturi un Rīgas Latviešu biedrības ieguldījumu tās attīstībā.

• Kultūras iniciatīvas, kas veicina atbalsta jomas inovatīvu īstenošanu
RLB „Sprīdīša skola” 2014. gadā rīkos 5 izglītojošus sarīkojumus folkloras apguvei: "Uz Meteni tālu braucu", "Lieldienu rītiņu sarkana saule", „Sprīdītis Zinātnes ielā”, "Labi sēņu māmiņai ..." un dabas materiālu leļļu teātra radošās darbnīcas Rīgas svētku ietvaros.

Tradicionāli tiks rīkoti sarīkojumi valsts svētku un piemiņas dienās. 14.jūnijā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītajā pasākumā skanēs L.Garūtas kantāte „Dievs, Tava zeme deg! ”. 11.novembrī, Lāčplēša dienā Latvijas vīru kori pulcēsies Rīgas Latviešu biedrībā dižkoncertā. 18.novembrī notiks svinīgs Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts.

RLB komisiju un interešu kopu pasākumi ieņem nozīmīgu vietu biedrības kultūras sarīkojumu klāstā. Katru gadu koncertcikls - konkurss „Talants Latvijai” bērniem un jauniešiem dod iespēju sevi apliecināt un atklāj jaunus muzikālus talantus. Šogad paredzēti 10 „Talants Latvijai” koncerti. Ziemassvētku laikā tiks rīkots Labdarības koncerts ar mērķi atbalstīt bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Unikāla iespēja iepazīt izcilā mākslinieka Leo Kokles daiļradi būs martā, kad Baltajā zālē būs skatāma mākslinieka 90. dzimšanas dienai veltīta izstāde un notiks priekšlasījums. 2014. gadā turpināsies akcija “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interesi par valodas kultūru un valodas pārmaiņām. Kā allaž interesantas tēmas un izsmeļošus viedokļus par mūsdienu zinātnes jaunumiem, sasniegumiem, pārsteidzošiem vēstures faktiem un liecībām, kā arī kosmosa un zemes izpētes jautājumiem apmeklētājiem piedāvās klubs „Zināmais nezināmajā”. Turklāt 8 tikšanās reizēs interesenti klātienē varēs tikties ar iemīļotā radio raidījuma „Zināmais nezināmajā” vadītāju Sandru Kropu un dažādu nozaru pārstāvjiem.  Arī šajā gadā RLB Latviešu valodas attīstības kopa reizi mēnesī organizēs priekšlasījumus par latviešu valodas vēstures, attīstības un nākotnes tēmām, aicinot referēt augsta līmeņa speciālistus, zinātniekus. RLB Literatūras komisija rīkos literāri muzikālu vakaru „Dzeja un mūzika Viktora Kalniņa un Austras Pumpures izpildījumā” un kopīgi ar RLB Teātra komisiju – sarīkojumu „Ieskats Raiņa un Aspazijas dramaturģijā – lugas, to tapšana un likteņi uz teātru skatuvēm”. Turpināsies RLB, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas augstskolu kopīgi rīkotais priekšlasījumu cikls, skarot sabiedrības identitātes, integrācijas procesus, pilsoniskās līdzdalības veicināšanas un citus jautājumus. RLB Teātra komisija gada pirmajā pusē rīkos 3 sarīkojumus, akcentējot kultūrvēsturiskus, sabiedriski aktuālus notikumus: Mārtiņa Zīverta jubileja, „Raiņa „Pūt vējiņi” - 100”, tikšanās ar topošajiem aktieriem, savukārt rudenī notiks 2 pasākumi, kas veltīti izcilu teātra notikumu un aktieru piemiņai.

RLB rīkos apkārtējās vides un ar biedrības vēsturi saistīto latviešu kultūras darbinieku - RLB biedru un Goda biedru kapa vietu Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā sakopšanas talkas.
Turpināsies arī pagājušajā gadā izsludinātā akcija, kuras ietvaros tiek veidota ozolu aleja, simboliski iezīmējot Latvijas sauszemes robežu. 2014. gada pavasarī, piedaloties Latvijas un Igaunijas robežsardzes pārstāvjiem, brīvprātīgajiem un preses pārstāvjiem, notiks svinīgs ozolu alejas stādīšanas pasākums.


• Kapacitātes stiprināšana
Trīs jauniešiem – jaunajiem speciālistiem un sešiem brīvprātīgajiem jauniešiem būs iespēja iesaistīties RLB darbā un iepazīt biedrības darbības spektru.


Projekts „Stāvi stipri, strādā droši” tiek realizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā”.

 


 
      Atpakaļ