128918

etras dienas Pirmajos visprgajos latvieu Dziedanas svtkos. Izstde
07.09.2023


Rgas Latvieu biedrb (RLB), Dziesmu svtku tradcijas pul, 3. jnij atklj izstdi, kas vsta par etrm dienm RLB nam Pirmajos visprgajos latvieu Dziedanas svtkos Rg, 1873. gada 26.29. jnij. 
 

RLB ir Dziesmu svtku tradcijas aizscja un pirm rkotja. Biedrba sarkoja un vadja etrus visprjos Dziesmu svtkus ( pirmie aizvadti ar nosaukumu  visprgie latvieu Dziedanas svtki), kuri kuva par tradciju, veicinot tautas paapziu un muzikls kultras izaugsmi. Ar RLB gdbu tapis nu jau par simbolu kuvuais Dziesmu svtku Lgo karogs. Pirmo visprjo Dziesmu svtku laik RLB pirmo reizi tika nodziedta Baumau Kra Dievs, svt Latviju!, kas vlk tapa par Latvijas himnu.

Izstdes apmekltjam radta iespja  secgi, pa datumiem, izsekot notikumiem biedrbas nam Dziesmu svtku laik no 1873. gada 26. jnija agra rta ldz 29. jnija vlam vakaram, noklausties dau skadarbu no Dziesmu svtku repertura, k ar iepazt Pirms visprjs latvieu skolotju un Otrs visprjs latvieu zemkopju sapulcs izvirzts sarunu tmas. 

RLB Muzeja kolekciju izformja biedrbas likvidcijas proces 1940. gad. Muzejisks un mantisks vrtbas nonca dadu valsts iestu krtuvs. Lai izveidotu iecerto izstdi ts saturisks un mksliniecisks koncepcijas autori cents iepazt un apgt informciju, kas glabjas  Latvijas atmiu institcijs (Rakstniecbas un mzikas muzejs, Rgas Vstures un kuniecbas muzejs, LU Akadmisks bibliotkas Misia bibliotka, Latvijas Nacionl bibliotka, Latvijas Nacionlais Valsts arhvs utt.). Attiecgi izstde ir rados komandas emocionls vstures redzjums un tvrums.

Izstdi veidoja rado komanda: projekta kuratore un satura autore Gaida Jablovska, konsultants un mzikas eksperts profesors Ventis Zilberts, dizaina koncepcijas autors Reinis Ducmanis, grafisk dizaina izstrde Elza Tolstika, redaktore Mrte enberga, tehniskais nodroinjums Aivars Gailis, Aleksejs Roins. 

 

Izstde atvrta RLB Baltaj zl katru dienu no plkst. 10.00 ldz 21.00 ldz 2023. gada ldz 31. oktobrim.

UZMANBU! Izstde nebs pieejama apmekltjiem no 5. ldz 12. septembrim!
 
      Atpaka