126237

Muzikli-literrs sarkojums veltts ukraiu dzejai
22.09.2022


Rgas Latvieu biedrbas Tetra komisija, bdama solidra ar Ukrainas cilvkiem un, cienot ts kultru, vlas to godint ar muzikli-literru sarkojumu Svtvakars  22. septembr plkst. 18.00 Rgas Latvieu biedrbas nama Lgo zl. 
   
Paskums veltts ukraiu dzejai un mzikai, pieminot izcilo atdzejotju, Trszvaigu ordea kavalieri Juriju Zavgorodniju, kur dieml pragri aizgjis mb, jo bija sabojjis veselbu, piedaloties ernobias avrijas seku likvidcij.
   
J. Zavgorodnijs ir aptuveni desmit dzejas grmatu autors, ts izdotas gan Kijev, gan Rg. Savos krjumos vi parasti mdza iekaut ar latvieu dzeju, lietpratgi izvloties autorus. Vi atdzejojis ar Rgas Latvieu biedrbas biedru darbus skot ar Raini, Aspaziju un A. Pumpuru. 
   
J. Zavgorodnijs bija k tilts starp msu literatrm, daudzus gadus tulkoja no latvieu valodas ukraiu ml un pretji, sastdja un izdeva latvieu dzejas antoloiju ukraiu valod, ar ukraiu klasisks un msdienu dzejas antoloiju latvieu valod (2009.g.).  Sarkojum D. Dreika ststs par savu radoo sadarbbu ar J. Zavgorodniju un lass via dzeju paas atdzejojum. 
   
Otrs ukraiu dzejnieks, kuram sarkojum tiks veltta paa uzmanba, ir Sergejs elkovijs Ukrainas rakstnieku savienbas un Starptautisks rakstnieku un publicistu asocicijas biedrs, vairk nek trsdesmit grmatu autors, kura dzeja tulkota angu, armu, bulgru, gruznu, vcu, pou, rumu, serbu, franu, ehu valod un latvieu valod. 
   
S. elkovijs raksta krievu un ukraiu valod. Via grmatas iznkuas Maskav, Kijiv un Harkiv. Pilstas, kur autors dzvoja, vairs nav. Vi gana pravietiski rakstja: Es ldzos, bet uguns nepaies garm. Nepagja. Kur obrd atrodas dzejnieks, ziu nav... Via arvien aktulo dzeju, ar D. Dreikas atdzejojum, runs aktieri Anita Grbe un Pteris Vilkaste.
Sarkojum aktieru izpildjum  latviski un ukrainiski skans ar Raia Lauzts priedes, ko ukraiu valod atdzejojis Dmitro Pavliko, un ukraiu tautas dziesmas, ko latviskojusi D. Dreika. Paskuma programmai cauri vsies komponista un  pianista Mra Lasmaa parafrzes par dadm ukraiu melodijm, no tautas dziesmm ldz atpazstamm msdienu melodijm, pie klavierm pats M. Lasmanis. 
   
    
Paskums iecerts k RLB biedru, dzejnieces D. Dreikas, mzia M. Lasmaa, aktieru A. Grbes un P.Vilkastes, skotnji paredzot ar dzejnieces, atdzejotjas Lijas Brdakas ldzdalbu, k ar visas Rgas Latvieu biedrbas apliecinjums solidarittei ar ukraiu tautu odienas skaudrajos apstkos. 
   
  
Ieeja paskum par ziedojumiem. 
25% no sarkojum gtajiem iemumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.
     
   
Projektu atbalsta Rgas dome.  


 
      Atpaka