126872

RLB Vizuls mkslas komisijas Gada izstde
15.11.2022


No 15. novembra Rgas Latvieu biedrbas (RLB) Baltaj zl aplkojama RLB Vizuls mkslas komisijas  Gada izstde mkslinieku 2022. gada radoais veikums glezniecb, tlniecb un grafik.  

    

Izstd piedals mkslinieki Kaspars Brzi, Gunta Brakovska, irts Burvis, Nadeda Demidova, Vija Ilze Dzintare, Juris rmanis, Anita Jansone-Zirnte, Laine Kainaize, Jnis Streis, Jnis Strupulis, Ilgnese Avotia.

    

Visiem mksliniekiem  ir aktva rado darbba. Mkslinieki rko gan personlizstdes, gan piedals grupu izstds, tai skait starptautiskajs.

   

Gada izstd izstdtie mkslas darbi liecina par RLB Vizuls mkslas komisijas dalbnieku rado rokraksta daudzveidbu. Stilistiski dadajs ainavs un portretos, filosofiskajs daudzfigru kompozcijs redzama mksliniecisk vrtba. Ar tlnieki  savos darbos  apliecina   meistarbu.

    

Izstdes atklana 15. novembr plkst. 16.00 RLB Baltaj zl, piedaloties RLB prieksdtjam Guntim Gailtim, RLB Vizuls mkslas komisijas vadtjai, izstdes kuratorei Guntai Brakovskai, izstdes kuratorei Laine Kainaize, pianistiem Madarai Blomei un Ventim Zilbertam.  Ar prieklasjumu "Mkslas darbi Raia un Aspazijas dzves viets" izstdes atklan uzstsies literatrzintniece Gaida Jablovska. 

    

Gada izstde aplkojama katru darba dienu no 15. novembra ldz 30. decembrim no plkst. 10.00 ldz 18.00. Ieeja par ziedojumu (25% no izstdes laik gtajiem iemumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam).

   
      Atpaka