129136

Dziesmu svtku 150 gades piemias zme
13.06.2023


Rgas Latvieu biedrba ir Dziesmu svtku tradcijas pulis. o vsturisko notikumu atcerties un piemint aicina tlnieka Ja Strupua veidot Pirmo visprjo latvieu Dziesmu svtku 150 gades piemias zme Rgas Latvieu biedrbas nama fasd. Piemias plksne  izgatavota par Rgas Latvieu biedrbas ldzekiem un svingi atklta 2023. gada 29. jnij, ievadot Dziesmu un deju svtkus.
 
Paldies visiem Rgas Latvieu biedrbas biedriem, valdei un domniekiem, kas ar saviem ziedojumiem jau iesaistjuies idejas stenoan!
 
Lai segtu piemias plksnes izgatavoanas izmaksas atlicis vien pavisam nedaudz 350.- EUR. Aicinm biedrbas draugus un atbalsttjus ldzdarboties Rgas Latvieu biedrbas vsturisks nozmes atpazstambas veicinan, ziedojot  5.- EUR!
 
Ziedojumu ldzam prskaitt uz RLB bankas kontu, k maksjuma uzdevumu nordot Ziedojums piemias zmei. 
 
Msu rekvizti:
Re. Nr. 40008000102
Norinu konts: SEB banka, konts
LV85UNLA0001000700648; kods UNLALV2X
PVN LV 40008000102      Atpaka