118002

Aicinm darb apkopju
30.12.2021


Rgas Latvieu biedrba (RLB)

Re. Nr. 40008000102, juridisk adrese: Rg, Merea iel 13, LV- 1050

aicina darb apkopju.


Darba uzdevumi:
      Savlaicgi un kvalitatvi veikt Rgas Latvieu biedrbas nama telpu uzkopanu un sakrtoanu ikdienas darbam un notiekoajiem paskumiem, tai skait telps esoo paklju, mbeu, spoguu, logu un durvju stiklu, logu palodu, santehnikas, telpaugu apkopanu.
      Nodroint sanitri higinisks prasbas uzkopjamajs telps.
      Ievrot uzkopjamo telpu izmantoanas specifiku.
      Veikt derjo apkopja pienkumus sarkojumu laik, vadoties no grafika.

Prasbas pretendentiem:
      Precizitte un izpratne par augstu veicamo darbu kvalitti.
      Labas saskarsmes un klientu apkalpoanas prasmes.
      Vlama pieredze ldzg amat.
      Izgltba ne zemka par pamatizgltbu.
      Valsts valodas prasmes atbilstoi Valsts valodas likuma prasbm.
      Dergs Covid-19 sadarbspjgs sertifikts.

Piedvjam:
      Iespju strdt dinamisk vid senkaj latvieu sabiedriskaj organizcij. 
      Labus darba apstkus Rgas centr.
      Pilnu darba slodzi uz nenoteiktu laiku, summto darba laiku (darbs gan darba diens, gan,  iespjams, brvdiens, vadoties no grafika).
      Atalgojumu 500 eiro pirms nodoku nomaksas, iespjamas piemaksas.
      Elastgu pieeju darba laika plnoanai, vadoties no sarkojuma plna un telpu noslodzes.


CV  un pieteikumu ar nordi Apkopjs stt uz e pastu  info@rlb.lv  vai nodot Rgas Latvieu biedrbas Informcijas centr 1. stva vestibil.

Tlrunis informcijai:  29529668 (RLB Biroja vadtja Stella Lpte).
 
      Atpaka