Rgas Latvieu biedrbas Folkoras komisija

Vadtja Margita Poriete

Kontakti: tel. +371 29528421
E-pasts :  folklora@rlb.lv

  

Folkloras komisija organizizgltojoo programmu skolniem Sprda skola, k ar folkloras konkursus brniem un jaunieiem, brnu un jaunieu fokloras kustbu. Plaka info:http://www.draugiem.lv/spriditis


RLB Folkloras komisijas darbbas virzieni
 
1.   MIGLTBA
Ptnieciskie projekti, publikcijas, dalba konferencs, seminri
Tradicionl deja (E. Sps); Gadskrtu tradcijas; Tradicionlie maizes cepanas pamieni; Baltvcu mantojums (I. ekstere);  Novadptniecba (I. ekstere, M. Poriete); Dabas materilu lietoana pedagoiskajs programms; Tradicionl maskoans; Masku un leu gatavoanas meistarklases (M. Poriete); trrunas meistarklases ( P. Vilkaste); Dabas materilu leu tetra sples (P. Vilkaste, M. Poriete); Laukaugi, drzei, labbas (Dr. agr. B. Omane); Putni, latvisk dzveszia (J. Brikmanis); Tradicionls sples un rotaas; Pirmskolas vecuma brnu muzikl attstba (A.Auzia).
Nematerilais kultras mantojums (E. Sps, I. ekstere, M. Poriete).

2. INTEREU IZGLTBA 
2.1. STSTNIEKU KONKURSI
Sadarbbas projekti ar Brnu un jaunieu folkloras kustbu Pulk eimu, pulk teku, Valsts Izgltbas satura centru,  Tradicionls kultras biedrbu Aprika un atbalsttjiem: Valsts Kultrkapitla fondu, balvas dalbniekiem no Nacionl botnisk drza Salaspil, SIA A.M.L. izstu kompleksa Rmava, Latvijas mzikas un grmatu izdevniecbm un Latvijas uzmumiem (mksliniecisk vadtja Mra Mellna, Guntis Pakalns) - M. Poriete.
- Teci, teci valodia ruden,
- Anekdou virpulis 1. aprl. 

2.2. SARKOJUMI TRADICIONLS KULTRAS APGUVEI
2.2.1. Sprda skola Rgas Latvieu biedrb, skols, kultras centros. 
Tmas: Gadskrtas, Zmes un raksti, Valodia. 
Nodarbbu veidi: izzinos, praktisks vai mkslas, mzikas un deju.
Projektus vada - Margita Poriete, Ernests Sps.
2.2.2. Folkloras koncerti, vada - Ernests Sps, Aiga Auzia.
2.2.3.Dabas materilu rados darbncas brniem ar imenm, sadarbb ar Latvijas muzejiem muzeju pedagoiskajs programms, Latvijas pilstu, novadu svtkos un sabiedrisko organizciju, uzmumu un iestu veidotajos sarkojumos:
- siena, salmu, agaru, koku mizu leu un masku darbncas;
- vilnas un linu leu un masku darbncas - Margita Poriete.

3. STARPTUATISKIE PROJEKTI:
3.1.       SOMUGRU TAUTU DIENAS konferences, koncerti, izstdes, deju sarkojumi, sadarbb ar Igaunijas, Somijas un Ungrijas vstniecbm, Lvd t /Lvu (lbieu) savienbu un asociciju Fenno Ugria (Tallina) un atbalsttjiem: Igaunijas Kultrkapitla fondu, Igaunijas Radu tautu programmu, Rgas domi, VKKF, SIA Metsa-Forest u.c. Projekta ideja Juris gurs; Igaunijas puses projektu vadtja - Va Kadi Raudalainena (Viia-Kadi Raudalainen), Latvijas puses projektu vadtaja - Margita Poriete.
3.2. BALTU DIENAS: Rgas Latvieu biedrb, Lietuv - Kau. Latvijas puses projektu vadtjs - Ernests Sps

       3.3. FOLKLORAS PREZENTCIJAS RVALSTU TRISTIEM
           Latvijas puses projektu  vadtjs - Ernests Sps

3.4. DALBA STARPTAUTISKS KONFERENCS UN SARKOJUMOS

4. SADARBBA AR RLB STRUKTRM UN  INSTITCIJM RPUS RLB

5. STARPNOZRU PROJEKTI
- dabas materilu leu tetris
- dabas materilu leu un masku izstdes
- teatralizti, interaktvi tautas pasaku uzvedumi*
- leu, masku un sarkojuma noformjuma izgatavoana pc pastjuma*
-----------------------------------------------------
* obrd nav aktualizti

RLB Folkloras komisijas skaitos 2016. gad
 
36 sarkojumi, ~ 10 000 apmekltji, apgrozjums EUR 16 450,00 
 5 atbalstti projekti konkursos, kop: EUR 7480,00 
VKKF, Rgas dome, Siguldas novada dome.
RLB notikui 5 sarkojumi, Folkloras komisijas piesaisttais ldzfinansjums telpu komunlajm izmaksm EUR 1112,00.

RLB Folkloras komisijas darba plns 2017. gadam
 
1. 06.01.2017. RLB. Diskusija par deju svtkiem. E. Sps, V.Celms, I.ekstere
2. 03.03.2017. RLB. Gaia gada Metentis. E. Sps, M. Poriete, Rozte Katrna Spa
3. 01.04.2017. RLB. Anekdou virpulis. M. Poriete, D. Kavia, A. Auzia, M. Uris
4. 06.04.2017. Latvijas Universitt. Konference: Latviskums - valsts augstk vrtba.
                    I. ekstere, E. Sps
5. 12.04.2017. Juglas vidusskol. Lieldienas. E. Sps.
6. 16.04.2017. Jdau sabiedriskaj centr. Lieldienas. M.Poriete, B.Omane, D.Kavia
7. 16.04.2017. Latvijas Etnogrfiskaj brvdabas muzej. Lieldienas. J. Briedis
8. 17.04.2017. Latvijas Etnogrfiskaj brvdabas muzej. Lieldienas. M.Poriete
9. 22.04.2017. Siguldas nov. Mores pag. Kalna Vaizuos. Talka. M. Poriete 
10. 03.05.2017. Daugavgrvas vidusskol. Sprda skola E. Sps
11. 10.05.2017. - 13.05.2017. Tartu, Igaunijas Lauksaimniecbas muzej,  Starptautiskaj Lauksaimniecbas muzeju asocicijas kongres (CIMA) XVIII  Tradcijas un izmaias ilgtspjgai nkotnei. Prezentcijas: Tradicionlie maizes cepanas pamieni Latvij I. ekstere; Laukaugu un dabas materilu lietoana radoajs darbncs Latvijas muzeju pedagoiskajs programms. M. Poriete
12. 18.05.2017. Mores kauju muzej. Maskans darbnca. M.Poriete
13. 03.06.2017. Turaidas muzejrezervt. Leu darbncas. M. Poriete, D. Kavia
14. 18.06.2017. RLB. Folkloras programma tristiem no Francijas. E. Sps
15. 20.06.2017. Siguldas novada Mores pagasta Kalna Vaizuos.
                      Pavu puu rados darbncas. M. Poriete
16. 21.06.2017. Turaidas muzejrezervt. Vainagu vana. M. Poriete, I. ekstere
17. 22.06.2017. Kalna Vaizuos. Pavu puu rados darbncas. M. Poriete
18. 02.07.2017. Bauska. Pilstas svtki. Siena leu darbncas. M. Poriete, A. Auzia
19. 23.07.2017. Latvijas Etnogrfiskaj brvdabas muzej. Maizes svtki. I. ekstere
20. 29.07.2017. raiu vjdzirnavs. Maizes svtki. I. ekstere
21. 03.09.2017. Latvijas Etnogrfiskaj brvdabas muzej. Amatu diena. M. Poriete 
22. 24.09.2017. Latvijas Etnogrfiskaj brvdabas muzej. Rudens Raas svtki
23. 27.10.2017. Inukalna tautas nam. Somugru tautu dienas 2017. M. Poriete
24. 28.09.2017. RLB. Somugru tautu dienas. M. Poriete
25. 29.10.2017. Staicel. Somugru tautu dienas 2017. M. Poriete
26.      11.2017. Folkloras komisijai  25. E.Sps, M. Poriete
27.      11.2017. Mrtidiena
28.      12.2017. Ziemassvtki
29.                 Raksts RLB gada prskatam. 

RLB Folkloras komisijas biedri
 
RLB Folkloras komisija savu darbbu nodroina, gatavojot projektus VKKF, Rgas domei, Siguldas novada domei k ar iesaistoties citu organizciju un iestu projektos.
Folkloras komisijas veikumu nodroina laba RLB biedru komanda un brvprtgie palgi, kuri savus talantus, spjas un sirsnbu izpau Folkloras komisijas darb. Sarkojumu kvalittes nodroinanai tiek piesaistti specilisti ar rpus RLB.
Margita Poriete kultras darbiniece, projektu vadtja, sarkojumu organizatore, Sprda kolas dabas materilu radoo darbncu un meistarklau vadtja, leu tetra radoo darbncu izveidotja un scenriju autore.
Ernests Sps tautas dejas ptnieks, RLB Folkloras komisijas Atmodas laika veidotjs, Pulk eimu, pulk teku un Sprda skolas aizscjs, deju nodarbbu vadtjs, folkloras koncertu un deju sarkojumu vadtjs, sadarbbas veidotjs ar lietuvieu kultras darbiniekiem, lektors konferencs, tautas dejas eksperts Lietuvas tautas dejas sackstes vrtan un Latvijas tautas dejas sacksts vrtan Latgal. 
Indra ekstere etnogrfe,  Latvijas Universittes Humanitro zintu fakulttes doktorante, konsultante RLB Folkloras komisijas projektiem, Sprda skolas izgltojoo noriu vadtja piedals konferencs un ptjumos saistb ar maizes cepanas tradcijm, Maizes dienu ilggadj organizatore raiu vjdzirnavs Amatas novad.
Jnis Brikamanis - ornitologs, Sprda skolas dabas zinbu izgltojoo nodarbbu vadtjs, daudzu folkloras komisijas sarkojumu dalbnieks. 
Aiga Auzia gide, pirmskolas brnu skolotja, sarkojumu vadtja, muzikante -  rotau, spu un mzikas nodarbbu vadtja. 
Valdis Celms dizaineris, baltu zmju ptnieks, grmatu autors - konsult RLB Folkloras komisijas aktivittes.
Dr. agr. Baiba Omane Sprda skolas dabas zinbu un dabas materilu radoo darbncu  vadtja. 
Daiga Kavia - mksliniece, Turaidas muzejrezervta krjuma speciliste, Sprda skolas mkslas un praktisko nodarbbu vadtja, afiu dizaina veidotja.
Pteris Vilkaste - aktieris, kultras darbinieks  - Sprda skolas siena leu tetra vadtjs, RLB sarkojumu vadtjs.
Anita Feldmane - ekonomiste-matemtie, dejotja  RLB Folkloras komisijas sarkojumu koordinatore, Sprda skolas praktisko noriu vadtja, deju nodarbbu repetitore.
Jnis Briedis RLB Valdes loceklis, e-prvaldes specilists, LU doktorants, uzmjs.
Mrti Uris topos audio - video mkslas specilists, dokument Folkloras komisijas sarkojumus.

Gaidm sarkojumos Rgas Latvieu biedrb 
un uzaicinjumus piedalties ar citur!
Aicinm izpaust interesi par folkloru, piesakoties msu komisij!

Sagatavoja: Margita Poriete, RLB Folkloras komisijas vadtja 
Tlrunis 29528421; 26844324
e- pasts: margitaporiete@inbox.lv; spridisaskola@inbox.lv

Informcija: 


Rgas Latvieu biedrbas Folkloras komisijas prstves

piedaljs starptautisks konferencs Tartu, Igaunij

 

ogad no 10. ldz 13. maijam Igaunij, Tartu, norisinjs vairki starptautiski notikumi lauksaimniecbas zintnes, sen lauku dzvesveida izptes un popularizanas jom, kur ldzdalgas bija RLB Folkloras komisijas biedres etnogrfe Indra ekstere,  RLB Folkloras komisijas vadtja Margita Poriete un Dr. agr. Baiba Omane.

Starptautiskais Lauksaimniecbas muzeju asocicijas kongress CIMA XVIII 2017, kongress notika 18. reizi, to rkoja Igaunijas Lauksaimniecbas muzejs direktores Merli Sild vadb. Kongres bija prstvtas ne tikai Eiropas valstis, bet ar ASV, Japna, Indija, Kanda, Austrlija u.c., pavisam 78 dalbnieki. Piesakoties bija jiesta ziojuma kopsavilkums un dalbai kongres tika izvlti 36 lektori, starp tiem  ar no Latvijas Rgas Latvieu un biedrbas.

RLB Sprda skolas izzinoo nodarbbu vadtja, Latvijas Universittes doktorante, etnogrfe Indra ekstere kongres runja par latvieu maizes cepanas tradcijm, maizes zmm, ts simbolisko nozmi un msdienu interpretcijm maizes cepan un lietoan imenes godos un gadskrtu svtkos. Klaustji tika iepazstinti ar ikdienas rudzu maizi, sestdienas karam un svtku baltmaizi, prgiem un pltsmaizm, kas bija paemtas ldz no Latvijas un tika ar nogarotas. Indra ekstere jau 6.reizi piedaljs Igaunijas Lauksaimniecbas muzeja rkotajos paskumos.

RLB Sprda skolas un radoo darbncu vadtja Margita Poriete runja par  RLB k Latvijas muzeju veidoans aizscju, k ar par dabas materilu lietoanu  Sprda skolas radoajs darbncs brniem Latvijas muzejos, sarkojumos RLB, pilstu un novadu svtkos. Tika ststts par to, ka materili radoajs darbncs tiek lietoti atbilstoi gadskrtai; ar veidojot jaunas lietas, tiek izmantoti tikai tradicionlie gatavoanas pamieni. Klaustjos interesi izraisja attli prezentcij ar lielajm siena lellm leu tetrim un radoo darbncu noformjumam, k ar runtais par tdu sarkojumu veidu brnu izgltoan, k materila ieguve dab  lauku st, ldzs folkloras apguvei.

Kongresa dalbnieces uz Tartu pavadja RLB domniece Anita Feldmane un Inukalna Tautas nama direktore Inga Freimane (ogad ar Inukaln tiek plnotas RLB rkots Somugru dienas).

Kongresa ziojumos bija daudzas interesantas tmas, piemram: par aitu gananu Norvij, kas tradicionlaj veid saglabjusies vairku gadsimtu garum ldz msdienm; par Lieldienu olu krsoanas radoajm darbncm Rumnij, par saku drzu iekrtoanu pilstvid Anglij, par seno amatu prasmju un dzvnieku demonstrjumiem lauku darbos muzejos Igaunij, Polij, Kand, Krievij, ASV un Austrlij.

Sens amatu prasmes un senais lauku dzves veids, tiek popularizts un mcts daudzos pasaules muzejos, gan ar izgltojos programms dados projektos.  

Kongresa moto: Tradcijas un prmaias ilgtspjgai nkotnei.


aj laik Tartu risinjs vl viens  nozmgs notikums saistb ar lauksaimniecbu 8. Starptautisk konference Biosistmu inenierzintne 2017. Taj piedaljs RLB Folkloras komisijas biedre, Sprda skolas izzinoo nodarbbu vadtja Dr. agr. Baiba Omane, prstvot Latvijas Lauksaimniecbas universittes projektu EUROLEGUME k vado ptniece. aj konferenc via piedaljs ar sagatavoto postera prezentciju  par Latvij audzto pupu un ziru izmantoanu slaucamo govju dinan. Konferenc bija ap 300 dalbnieku no 24 valstm.

  

RLB Folkloras komisijas prstves Tartu konferencs guva atsaucbu un apstiprinjumu savas darbbas btbai, k ar ierosmes nkamajiem projektiem lauksaimniecbas kultrvsturisk mantojuma ptanai, kopanai, saglabanai un popularizanai, gan  sav specialitt, gan ar  RLB Folkloras komisij.RLB Folkloras komisijas vadtja 

Margita Poriete

tlrunis 29528421

e-pasts: spridisaskola@inbox.lv

 

1. Foto: Tartu, etnogrfe Indra ekstere, Katerina Kaljuzhna (Ukraina), RLB Folkloras komisijas vadtja Margita Poriete, RLB domniece Anita Feldmane, Inukalna Tautas nama direktore Inga Freimane.
 

 2. Foto:  Tartu, Igaunijas Lauksaimniecbas muzej,  
Rados darbncas Muzeju pedagoija un ptniecba dalbnieku grupa:
Foto: 
1.      rind no kreiss:
1. Anna-Kristina Rtsep (Igaunija),
2.  Anne Jorunn Fryen  (Norvija), 
3. Andreea Panait (Rumnija), 
4 Isabel Hughes (Apvienot Karaliste) darba grupas vadtja, 
5. Marja- Liisa Vieraankivi  (Somija),
6. Margita Poriete (Latvija),
7. Natlija Trofimenko (Krievija),
8. Julia Hanulewicz (Polija) 


2. rind no kreiss
vs Segers (Beija)
Eduards de Laubrie (Francija)