Rgas Latvieu biedrbas komisijas


Liela daa RLB kultras un sabiedrisks dzves aktivitu notiek ar Rgas Latvieu biedrbas komisiju un intereu kopu starpniecbu. Biedrba ir atjaunojusi savu vsturisko komisiju darbbu, k ar veido jaunus darba virzienus prstvoas komisijas.