K kt par Rgas Latvieu biedrbas steno biedru?

Rgas Latvieu biedrb ir stenie biedri un goda biedri. Par Rgas Latvieu biedrbas steniem biedriem var bt rcbspjgas fiziskas personas, kas sasnieguas pilngadbu, iesnieguas pieteikumu kt par RLB biedru (RLB Domes apstiprinto anketas formu), apemas pildt RLB stattus un rosgi darboties ts mru stenoan.


Iestans anketa lejupldt eit ...

Par steniem biedriem das personas uzem Dome, ja pretendentiem ir RLB Stattu un tikas komisijas un 2 steno biedru rekomendcijas.

Iestjoties RLB, ir jmaks biedru iestans maksa, kas ir gada maksas apmr neatkargi no iestans mnea. RLB stenie biedri maks pilnsapulces noteikto gada biedranaudu (EUR 20,00; pensionriem, studentiem EUR 15,00), kas samaksjama ldz gada beigm. Piederbu RLB apliecina biedra karte.

Biedru pienkumi:

Biedru tiesbas:

Ar Domes lmumu var apturt RLB biedra tiesbas uz laiku ldz seiem mneiem vai izslgt no biedrbas, ja:


Lmumu par biedra izslganu Dome pieem ar balsu vairkumu. Domes lmumu par izslganu var prsdzt biedru pilnsapulc, kuras lmums ir galgs.

 

Rgas Latvieu biedrbas biedru uzemanas krtba
(RLB Domes lmums Nr.1  16.04.2003.)