Latviešu Nacionālā Apvienība KanādāLatviešu Nacionālā Apvienība Kanādā ir augstākā Kanādas latviešu pārstāvība, kas kā bezpartejiska organizācija darbojas saskaņā ar Kanādas likumiem un saviem statūtiem. Tās saīsināts apzīmējums ir LNAK.

LNAK pārstāv Kanādas latviešus starptautiskā, valsts un sabiedriskā līmenī, aizstāv latviešu intereses, atbalsta dažādus projektus un piedalās latviešu diasporas dzīvē un sarīkojumos visā pasaulē. LNAK veicina informācijas izplatīšanu par Latvijas valsti, tautu, kultūru, darbojas, lai saglabātu latviešu tautas dzīvo spēku un kultūru, uzkrāj fondos līdzekļus nacionālās darbības veicināšanai, kā arī atbalsta citus fondus ar līdzīgiem mērķiem, veicina latviešu organizāciju un draudžu sadarbību.Savu mērķu sasniegšanai LNAK sadarbojas ar lokālām Kanādas latviešu organizācijām un draudzēm, latviešu centrālajām organizācijām pasaulē, Latvijas valsts diplomātiskajām pārstāvniecībām un valsts iestādēm, igauņu, lietuviešu un citu tautu organizācijām Kanādā.

LNAK darbojas sekojošas nozares: Finanšu nozare, Izglītības nozare, Kultūras nozare, Aprūpes nozare, Sporta nozare, Saimniecības nozare, Jaunatnes nozare, Integrācijas nozare.

Darbojas Izglītības un Kultūras fonds un Latvijas aprūpes un attīstības fonds.
LNAK darbu vada tās biedru ievēlēta Padome un Padomes prezidijs, kā arī  Valde. LNAK Padomes prezidija priekšsēdis ir Dr. Jānis Lūsis. LNAK valdi vada Andris Ķesteris.

  Vēsture
20. gadsimta 40 – to gadu nogalē pēc latviešu imigrantu dzīves nostabilizēšanās Kanādas lielāko provinču centros un vietējo biedrību un draudžu nodibināšanās, līdztekus sāka veidoties arī Kanādas latviešu centrālās organizācijas, starp kurām kā viena no pirmajām minama Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā.

Kā LNAK tapšanas iniciatori minami Konrāds Dobelis Edmontonā un Mariss Vētra Halifaksā. K. Dobelis Kanādā bija ieradies jau 1927.gadā un labi iepazinis tās saimniecisko un kultūras dzīvi. Tiklīdz Kanādā no Eiropas sāka ierasties latviešu imigranti, viņš saviem tautiešiem palīdzēja juridiskos un apmešanās jautājumos. K.Dobelis uzsāka latviešu imigrantu apvienošanu, 1947. gadā Edmontonā nodibinot Latviešu biedrību „Imanta” un laikrakstu "Brīvais Latvietis". 1947. – 1948. gados bija nodibinātas Latviešu biedrības arī Toronto, Monreālā, Otavā, Londonā, Hamiltonā, Vinipegā un kopas arī citās latviešu apmešanās vietās. Kanādas austrumu krastā Halifaksā 1947. gada sākumā no Zviedrijas bija ieradies bijušais Latvijas Nacionālās operas solists Mariss Vētra, kas līdztekus savam profesionālā mūziķa darbam centās palīdzēt arī janiebraukušajiem latviešu imigrantiem kārtot viņu praktiskās dzīves problēmas. Sekmīgākam palīdzības darbam viņš kopā ar operdziedoni Teodoru Briltu nodibināja organizāciju "Latvian Relief Association". Pēc K. Dobeļa ierosmes 1948. gada 25. septembrī Toronto notika Kanādas latviešu biedrību un kopu delegātu (kopā 12 organizācijas) sanāksme, kurā nodibināja Kanādas Latviešu Nacionālo Apvienību. Par pirmo tās valdes priekšsēdi ievēlēja K. Dobeli. Organizācijas galvenie uzdevumi bija latviešu imigrantu aprūpes darbs un idejiska cīņa par Latvijas valsts neatkarības atgūšanu.

Lai aprūpes darbā novērstu paralēlu darbošanos, Kanādas Latviešu Nacionālās Apvienības un "Latvian Relief Association" vadība 1950. gada 6. maijā Toronto sasauca delegātu sapulci, kurā vienojās nodibināt kopīgu Latviešu centrālo organizāciju ar nosaukumu Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā (LNAK).

LNAK statūti noteica, ka apvienības biedri ir visi Kanādā dzīvojošie latvieši. Balstiesības padomes vēlēšanās bija visiem, kas bija nokārtojuši valdes noteikto nelielo dalības maksu. Apvienības dalībnieki aizklātās tiešās vēlēšanās pa pastu ievēlēja LNAK Padomi, tā savukārt ievēlēja LNAK Valdi.

Jaunā organizācija aktīvi uzsāka darbību. 20. gadsimta 50 – jaos gados LNAK valdes priekšsēžu I. Žīgura un A. Svennes prezidēšanas laikā tika daudz veikts LNAK iekšējās un ārējās ietekmes nostiprināšanā, nodibinot pirmos kontaktus ar Kanādas federālām, provinces un vietējām organizācijām un iestādēm. Pēc toreizējā LNAK valdes priekšsēža Ādolfa Svennes ierosmes, 1959. gadā tika noorganizēta "Latvian Credit Union in Toronto", un viņš kļuva par tās pirmo valdes priekšsēdi. LNAK pārstāvji daudz darījuši arī Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) noorganizēšanā, reprezentējot Kanādas latviešus tās valdē. Jau ar darbības pirmsākumiem LNAK tika noorganizēta aprūpes sekcija, vēlāk Palīdzības nozare, kura darbojās palīdzības sniegšanai tautiešiem Eiropā un Kanādā. Lielākajās pilsētās un centros tika attīstīta rosīga sabiedriskā un kultūras darbība. Lai šo darbu saskaņotu, pie LNAK kopš 1952. gada darbojas Izglītības un Kultūras nozares. Kopš 1966. gada Izglītības nozare darbojas atsevišķi, tā pārzina latviešu skolu lietas un latviešu jaunatnes audzināšanu. 1949. gadā pie LNAK tika noorganizēta centrālā kartotēka, 1950. gadā atvērta centrālā bibliotēka Toronto ar nodaļām Monreālā, Hamiltonā, Otavā un Londonā. Latviešu bibliotēkas darbojas arī pie „Daugavas Vanagu” Toronto nodaļas un 1981. gadā atvērta plaša bibliotēka Kanādas Latviešu Centra Toronto namā. Izglītības un Kultūras nozare 1952. gadā noorganizēja Kanādas Latviešu Kultūras fondu. LNAK deleģēti pārstāvji darbojas un pārstāv Kanādas latviešus Baltijas Tautu Federācijā Kanādā, Baltiešu sieviešu padomē, Kanādas etniskā padomē un latviešu starptautiskajās organizācijās.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas liels darbs tika ieguldīts, lai veicinātu Latvijas iestāšanos NATO un ES, kā arī kolonizācijas seku novēršanai un demokrātiskas brīvības nostiprināšanai Latvijā.

Pēdējos gados LNAK lielāku vērību pievērš Kanādas latviešu saimei, tās projektu un organizāciju atbalstam, saikņu veidošanai ar Latviju, īpašu uzmanību veltot latviskās izglītības nostiprināšanai, latviešu skolu un vasaras nometņu atbalstam, kā arī informācijas aprites veicināšanai.

 Kontakti
Adrese: 4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario,  M4A 2N8 (Kanādas Latviešu Centrs Toronto)

E-pasts: lnak@lnak.org

Tālr. : 416-755-2353

Mājas lapa
http://www.lnak.net
 
      Atpakaļ