129838

Rgas Latvieu biedrba aicina piedalties Somugru diens 2023
12.09.2023Somugru dienas oruden 30. septembr un 1.oktobr tiek rkotas jau desmito gadu. Rudens ir laiks, kad priecjamies par padarto un dabas veltm, k ar atceramies senus un viu mantojumu dzvesziu, valodu, kultru. Senatn lielu dau msdienu Latvijas teritorijas apdzvoja lbiei tauta ar bagtu kultru, kas pieder somugru valodu saimei. s valodas un tautu kultras laika gait arvien samazins. Daudzas no somugru tautu vsturiskajm zemm atrodas Krievijas teritorij. Ar kontekst ar notikumiem Ukrain gada norism izvlta tma  ir cerba. 


Rgas Latvieu biedrbas aktivitts svargi apzinties lbisko-somugrisko latvietb, k ar atrast kopgo un interesanto atirgaj somugru tautu kultr. Sestdien, 30. septembr, skot no plkst. 10.30, Rgas Latvieu biedrbas nama 2. stv bs apskatmi darbi, ko iedvesmojusi lbieu kultra starptautisk mkslas plenra Lvzeme gleznas, k ar biedrbas Mazirbes draugu kopa veidot izstde par lbieu tautastrpu Dziesmu svtkos.   


 Cerba nkotnei, saistb ar somugru tautu mantojumu msdienu kultr, izskans Somugru dienu 2023 atklan uzruns un prieklasjumos plkst. 11.00 RLB Zelta zl, piedaloties prstvjiem no somugru tautu valstu vstniecbm (Igaunija, Somija, Ungrija), asocicijas Fenno Ugria (Igaunija), pavaldbm,  muzejiem, sabiedriskajm organizcijm, folkloras kopm un lektoriem,  kas pta, kopj un populariz somugru tautu kultru (interesentiem vlams pietikties: +371 29528421 vai folklora@rlb.lv).


Plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrb notiks deju sarkojums  Somugru  goda solis, kur piedalsies somugru tautu un latvieu muzikanti Rgas danu vadb.


Savukrt no plkst. 15.00 Latvijas Etnogrfiskaj brvdabas muzej Miedienas tirg folkloras programmas sniegs muzikanti no asocicijas Fenno Ugria (Igaunija) Eva Vljaots (igauu), Pavel Kutergin (udumurtu) un Annu Makejev (marieu).


Svtdien, 1.oktobr, skot no plkst. 12.00 svtki turpinsies Mazsalacas Kultras centr, kur notiks Somugru dienm 2023 veltts sarkojums saruns, prieklasjumos un mzikas skas tiks iepazta gan Mazsalacas, gan kaimiu novadu lbieu, gan citu somugru tautu kultra, bet plkst.15.00 prgjien Salacas krastos tiks izstaigtas dabas takas, kas vsta par lbieu kultru Mazsalacas apkrtn senatn.


Sarkojumu organiz: Rgas Latvieu biedrba sadarbba sadarbb ar RLB Folkloras komisiju, asociciju Fenno Ugria (Igaunija), somugru tautu valstu vstniecbm Latvij (Igaunija, Somija, Ungrija),  Lvu (lbieu) savienbu Lvd t,  Mazirbes draugu kopu,  biedrbu Randalist,  Latvijas Etnogrfisko brvdabas muzeju, Mazsalacas Kultras centru, Valmieras novada pavaldbu un SIA Metsa Forest Latvia.

 

Pilna "Somugru dienu 2023" programma skatma eit.
 
      Atpaka