2023

     

Rgas Latvieu biedrba ir brvprtga, neatkarga sabiedriska kultras organizcijas, kas dibinta 1868. gad. Rgas Latvieu biedrba ir veck latvieu organizcija pasaul, ir nozmgu vsturisku un kultras notikumu norises vieta Rg un vis Latvij.

Rgas Latvieu biedrbas darbba kultras un sabiedrisks aktivittes, kultras projektu un programmu veidoana. Rgas Latvieu biedrbas vsturisko zu noma: Liel zle, Zelta zle, Balt zle, Lgo zle, Kluba zle vai Zelta zles salons sarkojumu, konferenu, koncertu, saviesgu vakaru, izstu organizanai.


Andris Baltacis monoizrd "MUZIKANTS IR CILVKS"
13.09.2023

Last vairk ...


Rgas Latvieu biedrba aicina piedalties Somugru diens 2023
12.09.2023

Last vairk ...


etras dienas Pirmajos visprgajos latvieu Dziedanas svtkos. Izstde
07.09.2023

Rgas Latvieu biedrb (RLB), Dziesmu svtku tradcijas pul, 3. jnij atklj izstdi, kas vsta par etrm dienm RLB nam Pirmajos visprgajos latvieu Dziedanas svtkos Rg, 1873. gada 26.29. jnij.

Last vairk ...


Atvl 200 000 eiro Rgas Latvieu biedrbas nama atjaunoanas, izptes, konservcijas un restaurcijas programmas stenoanai
06.09.2023

Last vairk ...


OJRAM VCIETIM 90
31.08.2023

16. novembr, si pirms Latvijas dzimanas dienas, Rgas Latvieu biedrbas nam notiks Ojra Vciea 90 gadu jubilejas paskums.

Last vairk ...


Sveicot gleznotju, pedagoi un RLB biedri Laini Kainaizi jubilej
31.08.2023

Last vairk ...


VPDK "Vija" un senioru DK "SenVija" uzem jaunus dalbniekus!
31.08.2023

Braie Rgas Latvieu biedrbas dejotji - RLB vidjs paaudzes deju kolektvs Vija un RLB senioru deju kolektvs SenVIJA - sauc sav pulk jaunus dancotjus! Uzemana 7. un 11. septembr plkst. 20.00 Rgas Latvieu biedrbas nam, Merea iel 13.

Last vairk ...


Latvieu un ukraiu mkslinieku darbu izstde Sirdspuksti Ukrainai dolfa Alunna memorilaj muzej
29.08.2023

dolfa Alunna memorilaj muzej no 2023. gada 29. augusta ldz 5. novembrim bs apskatma latvieu un ukraiu mkslinieku izstde Sirdspuksti Ukrainai. Izstde ir . Alunna memoril muzeja, LU Akadmisks bibliotkas un Rgas Latvieu biedrbas kopgs projekts.

Last vairk ...


Dziesmu svtku 150 gades piemias zme
13.06.2023

Aicinm Rgas Latvieu biedrbas biedrus, draugus un atbalsttjus ldzdarboties Rgas Latvieu biedrbas vsturisks nozmes atpazstambas veicinan!

Last vairk ...